Home » Ευθύνη Εταιρείας και Πελάτη

Ευθύνη Εταιρείας και Πελάτη

Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της μίσθωσης γενικότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με τη μίσθωση των προϊόντων, καθώς  με και τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν λάθη.

Περιορισμός ευθύνης

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι Ιστότοπος και ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία, είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος, είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας.

Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς  τους  νόμους.

Επιπλέον, ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Χρήση των μισθωμένων προϊόντων

Τα μισθωμένα προϊόντα προορίζονται για προσωπική χρήση, με προσεκτικό τρόπο. Ο μισθωτής ή ο χρήστης του οποιουδήποτε προϊόντος,  δεσμεύεται για την ακεραιότητα του. Δεν επιτρέπεται η υπομίσθωση ή η παραχώρηση του προϊόντος προς τρίτους.

Λειτουργικότητα προϊόντων  – Ζημιές προϊόντων

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει προϊόν μη λειτουργικό, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το αντικαθιστά άμεσα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Στην περίπτωση που ο πελάτης/μισθωτής προκαλέσει ζημιά στο προϊόν που μίσθωσε, τότε είναι υποχρεωμένος με την παράδοση – επιστροφή του να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, κατόπιν εκτίμησης της ζημιάς από την εταιρεία.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου. Αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις κρατήσεις, τις συμφωνίες και τα συμβόλαια, που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια της Κέρκυρας.